Download Download Terms PDF

 

REGULAMIN USŁUGI, 30-04-2015.
§1 DEFINICJE

 

1. Użyte w niniejszym Regulaminie (dalej „Regulamin”) pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

 1. DOSTAWCA - sspółka prawa szwajcarskiego pod firmą IDNA B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, Stadhouderskade 85, 1073 AT, adres do k orespondencji: Stadhouderskade 85, 1073 AT Amsterdam, Holandia, zzarejestrowana w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 34377401, e-mail: [email protected], tel. 0048221165917;
 2. UŻYTKOWNIK – osoba stale zamieszkująca na terytorium Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie zgodę swojego opiekuna prawnego na korzystanie z Usługi, która to osoba zamówiła Usługę i korzysta z niej w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;
 3. GSM – (z ang. the Global System for Mobile Communications) system komórkowej
  telefonii cyfrowej;
 4. SMS - (z ang. short message system) system krótkich wiadomości tekstowych;
 5. SMS MT – (z ang. Short Messaging Service Mobile Terminated) - wiadomość SMS, wysyłana do Użytkownika na podstawie złożonego przez niego zamówienia Usługi, przy czym za otrzymanie takiej wiadomości Użytkownik obciążany jest opłatą;
 6. LINKI WAP – linki do strony WAP, z którą należy się połączyć w celu korzystania z Usługi;
 7. USŁUGA – usługa polegająca na udostępnianiu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym w postaci Produktów Multimedialnych, do których dostęp Użytkownik uzyskuje dzięki Linkom WAP przesyłanych przez Dostawcę. kończąca się przeprowadzeniem Konkursu.
 8. WAP (Wireless Application Protocol – Protokół Komunikacji Bezprzewodowej) – oznacza międzynarodowy standard dostarczania komunikatów internetowych oraz świadczenia zaawansowanych usług telefonicznych poprzez telefony komórkowe oraz inne terminale cyfrowe.
 9. NUMER KONTAKTOWY – numer służący do zamówienia Usługi oraz do przesylania komunikatów od Dostawcy do Użytkowanika. Numer Kontatkowy dla Usługi to: 60626.
 10. NUMER UŻYTKOWNIKA - telefonu komórkowego, który będzie wykorzystywany do korzystania z Usługi.
 11. PRODUKTY MULTIMEDIALNE – produkty dedykowane na telefony komórkowe, oferowane za pośrednictwem Usługi, w postaci gier, tapet, dzwonków muzycznych, kawałów, krótkich filmów, zwiastunów filmowych i tym podobnych.
 12. KONKURS – organizowany przez Dostawcę konkurs o charakterze wiedzowym, skierowany do Użytkowników, w ramach którego można wygrać Nagrodę;
 13. NAGRODA – Wskazana w powyższym harmonogramie na §7. Konkurs do niniejszego Regulaminu nagroda rzeczowa, jaką można wygrać w ramach Konkursu.

 

§2. Postanowienia ogólne

 1. Usługa, świadczona w oparciu o Regulamin, jest odpłatnym serwisem subskrypcyjnym stanowiącym świadczenie dodatkowe do usługi telekomunikacyjnej, w ramach której Dostawca udziela Użytkownikowi licencji do niekomercyjnego pobierania (streaming) i korzystania z Produktów Multimedialnych, do których dostęp zapewniany jest przez Dostawcę poprzez Linki WAP przesyłane Użytkownikowi w wiadomościach SMS MT za opłatą, która naliczana jest w okresie korzystania z Usługi za każdy przesłany SMS MT. Usługa jest dostępna dla wszystkich użytkowników sieci GSM PTK Centertel Sp. z o.o., Polkomtel Sp. z o.o., Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A. oraz P4 Sp. z o.o. dla urządzeń spełniających następujące parametry techniczne.
 2. Każda osoba przed zamówieniem Usługi powinna zapoznać się treścią Regulaminu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do zasad korzystania z Usługi każda osoba może skontaktować się z Dostawcą w celu uzyskania odpowiedzi na powstałe wątpliwości.
 3. Każda osoba, która zamawia Usługę przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki Regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. Niezależnie od potwierdzenia zawarcia umowy, które Dostawca przesyła Użytkownikowi, na jego życzenie Dostawca udostępnia również treść Regulaminu w formie elektronicznej, przesyłając go na adres e-mail podany przez Uczestnika.
 4. Usługa jest dla Użytkownika odpłatna. Użytkownik obciążany jest za każdą otrzymaną od Dostawcy wiadomość SMS MT. Opłata za otrzymanie wiadomości SMS MT od Dostawcy wynosi 6 złotych netto (7,38 złotych brutto) i jest doliczana do rachunku za świadczenie usług telekomunikacyjnych świadczonych przez operatora telekomunikacyjnego, w którego sieci aktywowana jest karta SIM z wykorzystywaniem której Użytkownik korzysta z Usługi.
 5. Żadna informacja zamieszczona na stronach www Usługi nie stanowi oferty sprzedaży (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) jakiegokolwiek towaru lub usługi prezentowanej na stronie internetowej Usługi i nie może stanowić podstawy do formułowania roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży towaru lub usługi.
 6. Z Usługi nie mogą korzystać członkowie zarządu, wspólnicy, kontrahenci, pracownicy, przedstawiciele i doradcy Dostawcy oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

 

§3 Zasady zamawiania i korzystania z Usługi

 1. Usługę można zamówić postępując zgodnie z następującą procedurą:

  1. Użytkownicy korzystający z komputerów powinni w ramach strony internetowej Usługi podać Numer Użytkownika. Na numer ten Dostawa prześle Użytkownikowi kod PIN, który to kod należy wprowadzić na stronie internetowej i potwierdzić zamówienie Usługi (moment zamówienia Usługi); opłata za SMS jest zgodna z cennikiem opłat operatora, albo
  2. w przypadku użytkowników sieci Polkomtel Sp. z o.o. (Plus), PTK Centertel Sp. z o.o. (Orange), Polska Telefonia Cyfrowa S.A (T-Mobile) oraz P4 Sp. z o.o. (Play) dla zamówienia Usługi, Użytkownicy winni wprowadzić Numeru Użytkownika na dostępowej stronie internetowej. Na numer ten Dostawca prześle wiadomość SMS zawierającą kod PIN, który to kod należy odesłać na Numer Kontaktowy z chwilą wysłania wiadomości SMS Użytkownik zamawia Usługę (moment zamówienia Usługi); opłata za SMS jest zgodna z cennikiem opłat operatora, albo
  3. Użytkownicy sieci, o których mowa w punkcie b) powyżej korzystający z sieci internetowych 3G, w chwili, gdy znajdą się w ich zasięgu, zostaną automatycznie przekierowani na podstronę, z której będą mogli zamówić Usługę. Wraz z potwierdzeniem woli zamówienia Usługi poprzez naciśnięcie ikony „Aktywuj” lub równoważnej, Użytkownik zamawia Usługę (moment zamówienia Usługi); podstrona Usługi może różnić się w zależności od operatora sieci komórkowej, z którego usług korzysta Użytkownik. Jeżeli po przekierowaniu na podstronę nie naciśnie w/w ikony, jego urządzenie mobilne automatycznie umożliwi mu wysłanie wiadomości SMS, za pośrednictwem której będzie mógł zamówić Usługę. Wraz z wysłaniem tej wiadomości Usługa zostanie zamówiona.
  4. Użytkownicy sieci Polkomtel Sp. z o.o. (Plus), PTK Centertel Sp. z o.o. (Orange) lub Polska Telefonia Cyfrowa S.A. (T-Mobile), którzy korzystają z sieci 3G, mogą w niektórych przypadkach dokonać subskrypcji poprzez kliknięcie przycisku na stronie: Wraz z potwierdzeniem woli zamówienia Usługi poprzez naciśnięcie ikony „Aktywuj Teraz” lub równoważnej, Użytkownik zamawia Usługę (moment zamówienia Usługi).
 2. Po zamówieniu Usługi Użytkownik otrzyma nieodpłatną wiadomość SMS z potwierdzeniem zawarcia umowy i zawierającą link do strony www, na której znajdują się informacje dotyczące zawartej umowy.
 3. W ramach Usługi Użytkownik otrzymuje od Dostawcy dostęp do Produktów Multimedialnych oraz możliwość ich pobrania na swoje urządzenie. Wykorzystanie Linku WAP może wiązać się z pobraniem przez operatora usług telekomunikacyjnych opłaty za transfer danych zgodnie z taryfą operatora GMS Użytkownika. Wiadomości SMS MT wysyłane są z częstotliwością wskazaną w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Użytkownik zamawiając Usługę wyraża zgodę na otrzymywanie odpłatnych wiadomości SMS MT w porach i częstotliwościach wynikających z tabeli wskazanej w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.
 4. Koszt otrzymania przez Użytkownika od Dostawcy jednej wiadomości SMS MT z Numeru Kontaktowego w ramach Usługi, wynosi 6 złotych netto (7,38 złotych brutto).
 5. Użytkownik obciążany jest wskazaną w ust. 4 powyżej opłatą tylko za wiadomości SMS MT otrzymane od Dostawcy w ramach Usługi.
 6. Użytkownik, który dokona aktywacji Usługi korzysta z Usługi od momentu aktywacji do momentu rezygnacji z Usługi.
 7. Usługa jest świadczona w okresie wskazanym od dnia jej aktywacji do dnia jej deaktywacji.
 8. Warunkiem otrzymania SMS MT w porach i częstotliwościach wynikających z tabeli wskazanej w Załączniku nr 1 jest posiadanie przez Użytkownika włączonego telefonu w czasie przewidzianym dla wysłania przez Dostawcę wiadomości SMS MT w porach i częstotliwościach wynikających z tabeli wskazanej w Załączniku nr 1 oraz w przypadku osób korzystających z kart typu pre-paid, posiadanie odpowiedniej ilości środków na koncie pozwalających na pokrycie kosztów wysłania wiadomości SMS.
 9. Opłata za połączenie internetowe, w tym ze stroną WAP, nie jest wliczona w cenę Usługi i jest zależna od aktualnych stawek operatorów GSM, w których sieci GSM Użytkownik posiada aktywowaną kartę SIM.
 10. Opłaty za korzystanie z Usługi pobierane są przez operatorów sieci GSM.
 11. Produkty Multimedialne oraz pozostałe utwory rozpowszechniane w ramach Usługi podlegają ochronie jako utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.).
 12. Użytkownikowi z chwilą pobrania danego Produktu Multimedialnego udzielana jest niewyłączna sublicencja w zakresie umożliwiającym Użytkownikowi korzystanie z pobranej Treści Multimedialnej wyłącznie w zakresie użytku osobistego. Zakres terytorialny licencji ograniczony jest do terytorium Polski. Użytkownik nie jest uprawniony do komercyjnego wykorzystywania pobranych Produktów Multimedialnych, ich kopiowania, jak również rozpowszechniania.

 

§4 Zasady rezygnowania z Usługi

 1. Użytkownik może zrezygnować z Usługi w każdej chwili, bez podawania przyczyn rezygnacji.
 2. Rezygnacji z Usługi można dokonać wysyłając wiadomość SMS o treści wskazanej tabeli w Załączniku nr 1 na Numer Kontaktowy.
 3. Po rezygnacji z Usługi sublicencja opisana w §3 ust. 12 powyżej pozwalająca na używanie Produktów Multimedialnych wygasa i Prodkuty te nie będą mogły być już używana przez Użytkownika.
 4. Wiadomość dezaktywująca Usługę może być wysłana wyłącznie z Numeru Użytkownika.
 5. Na zasadach wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), Dostawca informuję, iż Uzytkownik ma prawo odstąpić od umowy dotyczącej Usługi w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Powyższe prawo do odstąpienia nie przysługuje konsumentowi w przypadku wyrażenia przez niego zgody na udostępnienie treści cyfrowych przed upływem okresu do odstąpienia przez konsumenta od umowy. Zgoda powyższa może być udzielona przez konsumenta w momencie składania zamówienia. Zamawiając usługę klient przyjmuje do wiadomości, że zamawia treści cyfrowe nie zapisane na nośniku materialnym i wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz potwierdza, że jest świadomy utraty prawa odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia.

§5. Odpowiedzialność

 1. Dostawca oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby Usługa świadczona był na jak najwyższym poziomie.
 2. W razie niedziałania lub nienależytego działanie Usługi związanego z niedziałaniem lub nienależytym działaniem sieci Internet oraz za opóźnienia w świadczeniu usług spowodowane siłą wyższą, Dostawca odpowiada zgodnie z § 6 ust. 4. W przypadku zaistnienia siły wyższej, Dostawca uprawniony będzie do przesunięcia terminu świadczenia Usługi do czasu usunięcia przeszkód.
 3. Zabrania się korzystania z Usługi w sposób naruszający obowiązujące prawo, ogólnie przyjęte normy, w sposób godzący w dobre obyczaje, obraźliwy czy naruszający czyjąś godność.
 4. Dostawca zastrzega sobie prawo do przerwania możliwości korzystania z Usługi, zablokowania dostępu do Usług Użytkownikowi, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika niniejszego regulaminu lub obowiązującego prawa.
 5. Postanowień niniejszego artykułu nie można w żaden sposób interpretować jako zapisów w jakikolwiek sposób ograniczających przewidziane przepisami prawa uprawnienia konsumentów. Powyższe prawo do odstąpienia nie przysługuje konsumentowi w przypadku wyrażenia przez niego zgody na udostępnienie treści cyfrowych przed upływem okresu do odstąpienia przez konsumenta od umowy. Zgoda powyższa może być udzielona przez konsumenta w momencie składania zamówienia. Zamawiając usługę klient przyjmuje do wiadomości, że zamawia treści cyfrowe nie zapisane na nośniku materialnym i wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz potwierdza, że jest świadomy utraty prawa odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia.

§6 Reklamacje

 1. Użytkownik może złożyć reklamację do biura obsługi klienta Dostawcy z wykorzystaniem następujących kanałów komunikacji:

  1. mailowo – na adres : [email protected]
  2. telefonicznie – 0048221165917 (w dni robocze od godziny 9 rano do godziny 17),
  3. pisemnie – na adres IDNA B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, Stadhouderskade 85, 1073 AT, adres do k orespondencji: Stadhouderskade 85, 1073 AT Amsterdam, Holandia.

 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz numer telefonu komórkowego z którego wysłana została wiadomość SMS opisana w §3 ust. 1 lit. b) lub c) powyżej oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Użytkownika związanym ze składaną reklamacją. Reklamacja składana pisemnie powinna zawierać ponadto adres korespondencyjny Użytkownika. W przypadku braku ww. danych Dostawca może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie ww. danych.
 3. Dostawca odpowie na reklamację w terminie 7 dni roboczych od daty jej otrzymania.
 4. W razie uznania reklamacji złożonej przez Użytkownika dotyczącej niedziałania lub nienależytego działania Usługi spowodowanej awarią Internetu, działaniem siły wyższej lub innego rodzaju zakłóceń niezawinionych przez Dostawcę, Dostawca zobowiązany będzie świadczyć Usługę bez ponoszenia przez Użytkownika kosztów przez dodatkowy okres odpowiadający okresowi przez który Użytkownik nie mógł korzystać z Usługi z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie.

§7. Konkurs

 1. W Konkursie udział brać mogą Użytkownicy, którzy korzystali z Usługi przed dniem wskazanym w HARMONOGRAMIE.
 2. Konkurs jest przeprowadzany w okresie następującym bezpośrednio po zakończeniu okresu świadczenia Usługi. Z tytułu udziału w Konkursie Użytkownik nie jest zobowiązany do ponoszenia na rzecz Dostawcy jakichkolwiek opłat.
 3. Konkurs jest grą opartą na wiedzy. W ramach Konkursu Użytkownicy odpowiadają na jedno pytanie lub zadanie przesłane wszystkim Użytkownikom, którzy skorzystali z Usługi w okresie o którym mowa w ust. 1, w jednej lub więcej niż jednej bezpłatnej wiadomości SMS. Wiadomość SMS zawierająca pytanie lub zadanie wysyłane jest przez Dostawcę maksymalnie w ciągu 5 (pięciu) dni od Końcowego Dnia Zapisu.
 4. Odpowiedzi na pytanie konkursowe lub zadanie można udzielać odpowiadając na wiadomość SMS. Odpowiedzi należy przekazać w terminie 2 (dwóch) dni od daty wysłania przez Dostawcę wiadomości SMS z pytaniem lub zadaniem konkursowym.
 5. W celu rozstrzygnięcia Konkursu Dostawca powoła komisję konkursową.
 6. Użytkownik, którego odpowiedź zostanie uznana przez powołaną przez Dostawcę komisję konkursową za najciekawszą lub najoryginalniejszą, zostanie zwycięzcą Konkursu. Decyzja o wyłonieniu zwycięzcy Konkursu ma charakter ostateczny i zostanie podjęta w terminie 9 (dziewięciu) dni od od daty wysłania przez Dostawcę wiadomości SMS z pytaniem lub zadaniem konkursowym.
 7. Wynik Konkursu (wskazanie osoby uprawnionej do otrzymania nagrody) zostaną ogłoszone przez Dostawcę w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty wysłania przez Dostawcę wiadomości SMS z pytaniem lub zadaniem konkursowym.
 8. Informacja o zwycięzcy Konkursu zostanie zamieszczona na Stronie Usługi http://appsdorado.com/PL/winner/winners.
 9. Zwycięzca zostanie zawiadomiony o zwycięstwie w Konkursie przez Dostawcę telefonicznie.
 10. Organizator skontaktuje się telefonicznie ze zwycięzcą w terminie 4 (czterech) tygodni od daty przygotowania listy zwycięzców, w celu ustalenia terminu oraz adresu, na jaki ma zostać przesłana Nagroda. Zwycięzca Konkursu zobowiązany będzie do podania danych osobowych (imię, nazwisko, adres do korespondenci, numer NIP, dane potrzebne do rozliczenia podatku) w celu przekazania Nagrody oraz rozliczenia ewentualnego podatku, przy czym wszelkie ciążące na zwycięzcy obowiązki podatkowe winien on wypełnić osobiście, w tym odprowadzić ewentualny podatek z tytułu otrzymanej nagrody. Kontakt będzie miał formę połączenia telefonicznego wykonanego przez Organizatora na Numer Użytkownika.
 11. Organizator podejmie trzy próby kontaktu telefonicznego ze Zwycięzcą, pomiędzy godziną 8:00 a 20:00. W przypadku nieodebrania przez Zwycięzcę żadnego z połączeń telefonicznych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Organizator przyzna Nagrodę kolejnemu Użytkownikowi, który udzielił najciekawszej odpowiedzi. Do kolejnego Zwycięzcy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 10 i 11, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku nieodebrania połączeń telefonicznych przez Zwycięzcę Nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.
 12. Organizator, w uzgodnieniu ze Zwycięzcą, może zaproponować zamiast Nagrody jej ekwiwalent w pieniądzu.
 13. Przyznana będzie tylko jedna Nagroda.
 14. Dostawca zastrzega sobie prawo do żądania od Użytkownika, który nabył prawo do nagrody udokumentowania swojej tożsamości, wieku i stałego pobytu we wskazanym miejscu dostawy nagrody.
 15. Nagroda lub jej ekwiwalent w pieniądzu (jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymanie ekwiwalentu) zostanie dostarczona zwycięzcy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia w którym zwycięzca zaakceptował Nagrodę, zgodnie z postanowieniami ust. 10-11 powyżej.
 16. W przypadku niemożności przeprowadzenia Konkursu z niezależnej od Dostawcy przyczyny, w tym z powodu wirusa komputerowego, wad oprogramowania, manipulacji przez osoby nieuprawnione, oszustwa, awarii technicznych lub innych niezależnych od Dostawcy, z przyczyn powodujących pogorszenie stanu bezpieczeństwa, rzetelności lub uczciwości Konkursu albo wpływających na te elementy Dostawca zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji według własnego uznania każdej osoby dokonującej bezprawnych manipulacji w procesie zgłoszenia albo do odwołania, modyfikacji, zakończenia lub zawieszenia Usługi.

HARMONOGRAMIE:

Nazwa Usługi

Komenda aktywująca Usługę

Numer specjalny dla celów zamawiania i deaktywowania Usługi

Komenda deaktywująca Usługę

Częstotliwość i godzina wysyłania wiadomości SMS przez Dostawcę

Data rozpoczęcia Konkursu

Końcowy dzień Zapisu do Konkursu

Określenie Nagrody i jej wartości

Wygraj nowego iPhone'a 6s

APPS

60626

STOP APPS

3 razy w tygodniu poniedziałek, środa, piątek o godzinie 17:00

24-9-2015

30-4-2016

Wygraj iPhone 6s wartości 2950 złotych

§8 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory zwiazane z Usluga beda rozstrzygane przez wlasciwe sady powszechne.
 2. Regulamin dostepny jest w siedzibie Organizatora i na stronie http://www.appsdorado.com/PL/support/terms.
 3. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu z waznych przyczyn, a w szczególnosci w przypadkach podyktowanych wzgledami technicznymi swiadczenia uslug oraz zmiany majacej na celu dostosowanie postanowien Regulaminu do zgodnosci z obowiazujacymi przepisami prawa. Zmiany wchodza w zycie z w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich udostepnienia na stronie internetowej Uslugi. W przypadku zmiany Regulaminu, Uzytkownik moze rozwiazac umowe jezeli nie akceptuje dokonanych zmian.
 4. W przypadku podania przez Uzytkownika danych osobowych, beda one przetwarzane przez Dostawce zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z pózn. zm ). Dostawca moze korzystac z pomocy innych kontrahentów w prowadzeniu dzialalnosci, dostarczaniu Uslugi oraz zarzadzaniu dzialaniami w imieniu Dostawcy, np. autoryzacji transakcji rachunków telefonicznych, a takze moze wspóldzielic dane Uzytkownika z podanymi kontrahentami w tych ograniczonych celach.Uzytkownik ma prawo wgladu do przetwarzanych przez Dostawce danych osobowych w kazdym czasie, jak równiez ma prawo do ich poprawiania oraz zadania ich usuniecia. Podanie danych osobowych przez Uzytkownika jest dobrowolne, jednakze brak zgody Uzytkownika na przetwarzanie danych osobowych przez Dostawce uniemozliwia realizacje Uslug. Administratorem danych osobowych jest Dostawca (adres do korespondencji: IDNA B.V. z siedziba w Amsterdamie, Holandia, Stadhouderskade 85, 1073 AT. Jezeli Uczestnik zada wykreslenia lub zmiany swoich danych osobowych, moze to uczynic wysylajac wiadomosci email na adres poczty elektronicznej: [email protected] umieszczajac w tresci zadanie wraz z Numerem Uzytkownika. Zadanie takie moze byc równiez przeslane w formie pisemnej na adres Dostawcy.

 5. W zwiazku ze swiadczenie uslugi Dostawca bedzie utrzymywac w swoich bazach danych Numer Uzytkownika, z którego zostalo wykonane polaczenie, przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa, a w szczególnosci przez okres umozliwiajacy rozpatrzenie zgloszonych reklamacji lub innych roszczen dotyczacych Uslugi. Dostawca nie ma mozliwosci identyfikacji Uzytkownika za posrednictwem jego Numeru.
 6. Stosownie do przepisów art. 173 i 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (dz.U. z dn. 16 lipca 2004 roku z póz. zm.) Dostawca informuje, iz w ramach Serwisów on korzystaje z technologii plików tzw. „cookies"w celu zwiekszenia korzysci Uzytkowników plynacych z korzystania ze strony internetowej Uslugi. Pliki cookie to alfanumeryczne identyfikatory, które Dostawca przesyla na dysk twardy komputera Uzytkownika za posrednictwem przegladarki sieci Web w celu umozliwienia systemom rozpoznania przegladarki Uzytkownika i udostepnienia odpowiednich funkcji. Pliki cookie same w sobie nie ujawniaja Dostawcy adresu e-mail Uzytkownika ani jego danych osobistych, jesli Uzytkownik nie wyrazi na to zgody, na przyklad poprzez zarejestrowanie sie w stronie internetowej Uslugi. Jednak z chwila, gdy Uzytkownik zostanie klientem i poda swoje dane osobowe, dane te moga zostac polaczone z informacjami przechowywanymi w pliku cookie. Dostawca uzywa plików cookie, aby zapoznac sie ze sposobem korzystaniem ze strony internetowej Uslugi, co sluzy udoskonaleniu jej tresci oraz Uslugi. Dostawca moze na przyklad uzywac plików cookie do personalizowania korzystania, do celów statystycznych ( gogle analitics), a takze dla podawania Uzytkownikom danych pogodowych z portalu wundergroud.com, ze stron sieci Web lub stron WAP (np. do rozpoznawania uzytkowników ponownie odwiedzajacych Witryne). Uzytkownik moze skonfigurowac swoja przegladarke, tak aby odrzucala pliki cookie Dostawcy lub innej strony sieci Web lub strony WAP. Wiecej informacji mozna znalezc w sekcji Pomoc w przegladarce. Do pewnych obszarów Witryn Dostawcy mozna jednak uzyskac dostep, wylacznie uzywajac plików cookie lub innych podobnych funkcji. W zwiazku z tym Uzytkownik powinien miec swiadomosc, ze wylaczenie plików cookie lub podobnych funkcji moze uniemozliwic dostep do niektórych tresci.

   1. Cookies sesyjne: sa przechowywane na Twoim urzadzeniu i pozostaja tam do momentu zakonczenia sesji danej przegladarki. Po zakonczonej sesji zapisane informacje sa wówczas trwale usuwane z pamieci Twojego Urzadzenia.

   1. Cookies trwale: sa przechowywane na Twoim urzadzeniu i pozostaja tam do momentu ich skasowania. Zakonczenie sesji danej przegladarki lub wylaczenie Twojego urzadzenia nie powoduje ich usuniecia z Twojego urzadzenia.

  Dostawa wykorzystuje dwa typy plików cookies:

  Pliki te mozna usunac poprzez stosowne ustawienia parametrów wyszukiwarek internetowych wskazywane przez ich producentów:
  1) dla wyszukiwarki Internet explorer znajduja sie one na stronie: https://support.microsoft.com/kb/278835/pl.
  2) Dla wyszukiwarki Mozilla Firefox znajduja sie one na stronie: https://support.mozilla.org/pl/kb/Włączanie%20i%20wyłączanie%20obsługi%20ciasteczek
  3) Dla wyszukiwarki Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl;
  4) Dla wyszukiwarki Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL
  5) W urzadzeniach typu telefony komórkowe – po wybraniu przegladarki nalezy wybrac „ustawienia”, „prywatnosc” i przejsc do ustawien cookies.
 7. Zgodnie z art. 18 ust. 3 oraz 20 ust. 1 pkt 3 USUDE Dostawa informuje, iz danymi gromadzonymi przez Dostawce i przekazywanymi sa nastepujace dane: numery telefonów Uzytkowników, podany przez danego Uzytkownika Kod zapewniajacy dostep do Uslugi, a takze identyfikator sesji („session ID”) powiazany z numerem telefonu Uzytkownika, informacje dotyczace logowania do Uslugi („log file information”), w tym IP, krótkie pliki systemowe majace na celu dostosowanie Strony Uslugi do indywidualnych preferencji Uzytkownika (tzw. „identifiers”), nazwa domeny, typ przegladarki, typ systemu operacyjnego, pliki typu Cookie. Korzystajac z Witryny oraz Uslugi, Uzytkownik wyraza zgode na gromadzenie oraz wykorzystanie przez Dostawce podanych informacji w w/w zakresie. Jesli Uzytkownik nie wyraza zgody, nie powinien korzystac z Uslugi, ani Witryny.

Załącznik nr 1

Nazwa Usługi

Komenda aktywująca Usługę

Numer specjalny dla celów zamawiania i deaktywowania Usługi

Komenda deaktywująca Usługę

Częstotliwość i godzina wysyłania wiadomości SMS przez Dostawcę

Koszt jednostkowy

Koszt miesięczny

Appsdorado

APPS

60626

STOP APPS

3 razy w tygodniu poniedziałek, środa, piątek o godzinie 17:00

6zł (7,38 zł z VAT) za otrzymaną wiadomość SMS

95,94 zł brutto.

 

INFORMACJA DLA KONSUMENTA PO ZAWARCIU UMOWY

główne cechy świadczenia

Na mocy zawartej umowy Dostawca świadczy usługę subskrypcyjną, dostarczaną w formie cyfrowej, która umożliwia dostęp do zabawne treści do ściągnięcia na komórkę, od filmików, gier, tapet i dzwonków po śmieszne testy, gorące plotki i więcej.

Dane identyfikujące przedsiębiorcę

Spółka pod firmą IDNA B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, Stadhouderskade 85, 1073 AT, adres do k orespondencji: Stadhouderskade 85, 1073 AT Amsterdam, Holandia, zzarejestrowana w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 34377401.

Adres, pod którym można składać reklamacje

E-mail: [email protected], adres pocztowy Stadhouderskade 85, 1073 AT, Amsterdamie, Holandia.

łączna cena brutto za usługę

6zł (7,38zł z VAT) za otrzymaną wiadomość SMS MT. Koszt miesięczny 95,94 zł brutto.

Koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się

nie dotyczy.

Sposób i termin zapłaty

Opłaty za korzystanie z Usługi pobierane są przez operatorów sieci GSM na zasadach wynikających z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych pomiędzy operatorem i użytkownikiem.

Sposób i termin spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę, stosowana przez przedsiębiorcę procedura rozpatrywania reklamacji

świadczenie spełniane jest przez Dostawcę niezwłocznie po potwierdzeniu złożenia zamówienia poprzez udostępnienie możliwości pobierania treści cyfrowych w oraz utrzymanie dostępu do tego programu przez czas trwania umowy.

Użytkownik może złożyć reklamację. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko i adres e-mail konsumenta, określenie usługi oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem związanym ze składaną reklamacją. Reklamacja składana pisemnie powinna zawierać ponadto adres korespondencyjny. W przypadku braku ww. danych Dostawca może zwrócić się do konsumenta o uzupełnienie ww. danych. Dostawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 7 (siedem) dni roboczych.

Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy okoliczności, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy

 

 

 

 

 

Prawo odstąpienia od umowy

Powyższe prawo do odstąpienia nie przysługuje konsumentowi w przypadku wyrażenia przez niego zgody na udostępnienie treści cyfrowych przed upływem okresu do odstąpienia przez konsumenta od umowy. Zgoda powyższa może być udzielona przez konsumenta w momencie składania zamówienia. Zamawiając usługę klient przyjmuje do wiadomości, że zamawia treści cyfrowe nie zapisane na nośniku materialnym i wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz potwierdza, że jest świadomy utraty prawa odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia.

Koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument

nie dotyczy

Obowiązek zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów

nie dotyczy

Obowiązek przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad

Dostawca zobowiązana jest do dostarczania treści cyfrowych bez wad.

Istnienie i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji

Dostawca nie udziela dodatkowych gwarancji.

Kodeksie dobrych praktyk

Do usługi nie maja zastosowania zasady wynikające z kodeksu dobrych praktyk.

czasie trwania umowy

Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.

Minimalny czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy

Nie dotyczy.

Wysokość i sposób złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy

Dostawca nie wymaga złożenia kaucji lub udzieleni gwarancji.

Funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środki ich ochrony

 

Produkty cyfrowe do mobilnej rozrywk.

Mające znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem

W celu korzystania ze stron internetowych usługi, konsument powinien posiadać urządzenie spełniające następujące wymagania techniczne. Zweryfikuj swoje kompatybilność urządzenia tutaj: Obsługiwane telefony

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur

Nie dotyczy.